You are here

The best young worker of production

Nurzhanov Erlan Bakhtybekuly
Region:
East Kazakhstan oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
3190
Tursynbek Aibek Tursynbekuly
Region:
Akmola oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
2880
Seidaly Olzhas Bakytovich
Region:
Aktobe oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
2383
Kozhakhmetov Elzhas Omarbekovich
Region:
Karaganda oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
2274
Turmanov Zhanabay Asylovich
Region:
Turkestan oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
912
Bisenov Beknur Amantaevich
Region:
Mangistau oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
820
Melsov Erkebulan Zhambylovich
Region:
Kostanai oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
308
Abdrakhmanov Alisher Muratovich
Region:
Almaty oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
242
Zholdaspaeva Aigerim Armanovna
Region:
Akmola oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
205
Orazaliev Rollan Serikovich
Region:
Pavlodar oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
153
Aldabergenuly Qaisar
Region:
Kyzylorda oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
146
Gizzat Armat Muradymovich
Region:
Western Kazakhstan oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
145
Husainova Gulsim Azimkyzy
Region:
Zhambyl oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
118
Bayzhanov Daniyar Kumargaliyevich
Region:
Astana city
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
115
Voytyalyuk Dmitry Yuryevich
Region:
North Kazakhstan oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
47
Zhumanova Alina Nurgizatovna
Region:
Almaty oblast
Nomination:
The best young worker of production
Number of votes:
37
Achievements over the years of independence of RK
Targeted social assistance
Best social projects implemented in Kazakhstan
The Republican contest «Enbekzholy»
Skills and jobs
NQS